FACULTY
Ken Takeuchi Professor
Chihiro Matsui Project Associate Professor
STAFF
Hiroe Shibuya Secretary
Naoko Misawa Academic staff
DOCTOR COURSE
Akira Goda
Kazuhide Higuchi
Adil Padiyal
MASTER COURSE
Yuya Ichikawa
Zhiyuan Huang
Ayumu Yamada
Hanxi Xue
Yifan Wang
Fuyuki Kihara
Kenshin Yamauchi
Tao Wang
Daqi Lin
Yufan Zhang
BACHELOR COURSE
Harutaka Kohama
Kouki Shibata
Ayumu Nagai
HOME MEMBER