Media_050

“東大、集積回路の0.5V動作に向けた低コストSRAM技術を開発”, マイコミジャーナル, 2010年6月21日.

filed under: