JournalPapers_009

Kenichi Imamiya, Yoshihisa Sugiura, Hiroshi Nakamura, Toshihiko Himeno, Ken Takeuchi, Tamio Ikehashi, Kazushige Kanda, Koji Hosono, Riichiro Shirota, Seiichi Aritome, Kazuhiro Shimizu, Kazuo Hatakeyama, and Koji Sakui, “A 130-mm2, 256-Mbit NAND Flash with Shallow Trench Isolation Technology,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 34, no. 11, pp. 1536-1542, November 1999.

filed under: