JournalPapers_006

Toru Tanzawa, Tomoharu Tanaka, Ken Takeuchi, Riichiro Shirota, Seeichi Aritome, Hiroshi Watanabe, Gertjan Hemink, Kazuhiro Shimizu, Shinji Sato, Yuji Takeuchi, and Kazunori Ohuchi, “A Compact On-Chip ECC for Low Cost Flash Memories,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 32, no. 5, pp. 662-669, May 1997.

filed under: