JournalPapers_012

Kenichi Imamiya, Hiroshi Nakamura, Toshihiko Himeno, Toshio Yamamura, Tamio Ikehashi, Ken Takeuchi, Kazushige Kanda, Koji Hosono, Takuya Futatsuyama, Koichi Kawai, Riichiro Shirota, Norihisa Arai, Fumitaka Arai, Kazuo Hatakeyama, Hiroaki Hazama, Masanobu Saito, Hisataka Meguro, Kevin Conley, Khandker Quader and Jian J. Chen, “A 125-mm2 1-Gb NAND Flash Memory with 10MByte/sec Program Speed,” IEEE J. of Solid-State Circuits, vol. 37, no. 11, pp. 1493-1501, February 2002.

filed under: