InternationalConference_004

Toru Tanzawa, Tomoharu Tanaka, Ken Takeuchi, Riichiro Shirota, Seeichi Aritome, Hiroshi Watanabe, Gertjan Hemink, Kazuhiro Shimizu, Shinji Sato, Yuji Takeuchi, and Kazunori Ohuchi, “A Compact On-Chip ECC for Low Cost Flash Memories,” IEEE Symp. on VLSI Circuits, pp. 59-60, June 1996.

filed under: